Självrannsakan

Få människor känner till bevisen för att slumpen inte kan ha skapat världen och för att Big Bang-teorin inte är mer än en orimlig hypotes. Inte heller är det känt att Darwins utvecklingsteori är vederlagd och att människan inte kan härstamma från aporna.

Men den akademiska världen bryr sig inte. Universiteten grundar hela sin verksamhet på en teori som möjligen kan accepteras för teknologin, men som inte är tillämplig för allt som rör livet; biologi, psykologi och sociologi. Detta har fått oanade konsekvenser, inte bara för samhällslivet utan även när det gäller möjligheterna att skapa fred i världen.

Det Ryska Världsfredsprojektet, (www.rusworldpeace.org) bygger på min egen teori som i korthet innebär att då världens universitet baseras på korrekt vetenskap så följer också fred i världen! För detta krävs att deras verksamhet baseras på medvetandet i stället för på materian. Medvetandet, som felaktigt antas uppstå i människans hjärna, är i själva verket grunden för hela skapelsen, för allt som existerar. Det är universums mest ursprunglig egenskap och den fanns innan något materiellt fanns.

Först då bidrar universiteten till en riktig världsbild, vilket är helt avgörande för att fred ska kunna skapas. Den amerikanske professorn emeritus i teoretisk fysik, Amit Goswami, säger följande om betydelsen av världsbilden:

Om allmänheten verkligen visste att medvetandet, inte materian, är länken som förbinder oss med varandra och världen, så skulle deras syn på krig och fred, miljöförstöring, social rättvisa, religiösa värden och alla andra mänskliga strävanden, i grunden förändras.

Med en ny, korrekt grund för vetenskapen, skulle också meningen med livet bli uppenbar: Människans utveckling till perfektion som andlig varelse.

I en värld där sanningen gäller skulle inte "ondskan" överleva. Dess uppgift är att förstärka de dåliga tendenserna i det som människan skapat och som inte är livsbefrämjande, för att vi ska överge dem och skapa något bättre.

Ondskan lever av vad lögnen, bedrägeriet, sveket och våldet skapar i vårt samhälle. Det är dess föda, och om vi tar bort den, svälter den ihjäl.

Uppenbarligen finns ett avgörande systemfel i vår civilisation. Det handlar om inget mindre än vår civilisations kunskapssystem, själva grunden för vår uppfattning om vilka vi är, var vi kom ifrån, vart vi är på väg och vad det innebär att leva som människa. Vi har missförstått livet, och "ondskan" visar oss just nu att vår civilisation är ohållbar så länge den är grundad på dessa missuppfattningar.

Världen är en medveten skapelse och har ett magnifikt syfte med våra liv. Vi måste acceptera att gå från meningslöshet till att vi är den viktigaste organismen i skapelsen. Varför gör vi motstånd mot detta?

Jo, för att vi inte förstått att vi alltid serverats osanningar via skolor, universitet och via kyrkan i Rom som ända från dess start var avsedd att lura oss bort från sanningen och få massorna under full kontroll.

Med korrekta kunskaper om livet försvinner också ateismen. Ateisten har varit grundlurad och trott på den "vetenskap" som hävdar att livet är meningslöst och har uppstått av en slump. Men han är inte sämre än att han kan ändra sig.

Människan styrs av en maktelit som haft till uppgift att lura bort henne från sanningen, vilket den gjort med stor framgång. Dess främsta verktyg för detta har varit en bedräglig vetenskap genom vilken man hävdade, utan att ens undersöka saken, att bara materian finns och att allt annat, inklusive människans själ, är vidskepelse. Därmed blev man enkelt av med människans själva väsen. Kvar blev bara den fysiska kroppen som vi ju vet är död om själen lämnar den. Livet sitter i själen, inte i kroppen.

Våra liv utspelar sig mellan den ljusa och den mörka kraften av den enkla anledningen att båda dessa behövs för att mejsla fram den fulländade människokaraktären. Och det är syftet med livet, det är därför striden pågår. Det är den vi förväntas vinna, annars återstår bara att vår civilisation förstörs.

Enligt den allmänt accepterade uppfattningen är ondskan något som finns inom alla människor. Men detta är fördomar. Däremot får många människor ett erbjudande från den mörka sidan, att sälja sin själ mot ersättning i makt och rikedomar. Den "businessen" underlättas givetvis av en "vetenskap" som säger att livet saknar mening, och att vi bara lever en gång. De som sålt sin själ är de enda onda människorna.

Den intelligens som har alla trådarna i sin hand har i alla kulturer kallats gud. Men detta ord är nu så belastat att vi i stället måste använda begreppet universums intelligens för att nå fram även till ateisten.

Vår civilisations bedrägliga kunskapssystem

Vi har lurats att acceptera som vårt kunskapssystem, den mekanistiska vetenskapen. Men få har klart för sig vad denna vetenskap, allmänt betraktad som ofelbar och sann, står för. Det är en vetenskap som enbart duger hjälpligt för området teknologi. Genom den, "förlorade" människan sin själ, och därmed utvecklingsprincipen att vi återföds och lever liv efter liv för att hinna skaffa erfarenheter och lära oss allt vi behöver för att bli klara.

Denna vetenskap har gjort det möjligt för "ondskan" att skapa mängder av lidande genom ett annat falskt påhitt, homosexualiteten! Sanningen lär finnas i urgammal österländsk filosofi. Människan inkarnerar 10 gånger som man, följt av 10 gånger som kvinna, i en ständig växling mellan könen. I varje elfte inkarnation befinner hon sig plötsligt i en kropp där hon känner sig främmande och bortkommen. Detta gäller alla människor utan undantag och är inget misstag som skaparen gjort.

Men se vad ondskan har gjort av detta! Vi lever ju bara en gång hävdar den, så den enda lösningen måste ju vara att alla individer som så önskar ska få rätt att byta kön genom en operation. Detta är en följd av den mekanistiska vetenskapen vi har som vårt kunskapssystem! En annan lösning de förespråkar är att eliminera könen så att kvinnor blir lika män och tvärtom. I stället för att kvinna ska bli den perfekta kvinnan och modern, ska mannen nu också bli kvinna och moder, så gott det går. Familjen har i alla tider varit till för barnen, men nu ska den bort! Barnen ska tillhöra, vaccineras och medicineras av staten. Absurditeten stinker.

Vad vi ska lära oss av detta kan vi undra över. Kanske bör den elfte inkarnationen tas som en period av vila, eftertanke och förberedelse för det nya livet. En vetenskap om livet, skulle kanske eliminera hela problemet.

Den mekanistiska vetenskapen betraktar livet som en biprodukt av materian, vilket är en absolut omöjlighet. Livet har aldrig uppstått eller skapats. Livets princip är en av universums eviga principer.

Men i den mekanistiska vetenskapen är alltid materian den primära storheten, för den är själva grunden för denna vetenskaps bedrägliga existens.

Men denna "vetenskap" vänder man upp-och-ner på allting. Den är också materialismens vetenskap och den har varit förödande för människan som inte känner sig hemma i en värld där livet reducerats till en obetydlig biprodukt av materian och som tar ifrån henne meningen med livet. Den har styrt oss under 400 år och lett till ett mekaniskt samhälle där mänskliga och etiska värden nu är på utdöende.

Skapelsen är ingen slumpvis "olyckshändelse" utan är i högsta grad medveten. Den har kommit till genom universums intelligens med syftet att ge människan och alla andra livsformer förutsättningar för optimal utveckling.

Medvetandet uppstår i människans hjärna, hävdar denna "vetenskap". Men tron att medvetandet uppstår i hjärnan är inte bättre än att tro att rösterna vi hör i radion uppstår i radioapparaten.

Vår ateistiska civilisation och falska vetenskap

Vår västerländska civilisation, som officiellt är Kristen men i själva verket ateistisk, utmanas nu av en Muslimsk civilisation. Dess ledare döljer inte att de avser att ta över de länder där de slagit sig ner som flyktingar. De har ingen avsikt att integreras i vår civilisation utan betraktar deras flytt som ett heligt uppdrag från Allah. Om vår civilisation säger dom förvånat och med avsmak: Ni tror ju inte ens på er egen religion!

Den nya vetenskapliga bild som vuxit fram under 1900-talet genom kvantfysiken ligger närmare Bibelns bild av skapelsen än den slumpstyrda skapelseberättelsen som talar om en Big Bang som skedde utan anledning och faktiskt också utan att det fanns något som kunde explodera. Tankekraften är givetvis inte explosiv, på samma sätt som krutet.

I stället måste vi acceptera att allt som är skapat med tankekraft också är levande. Någon död materia bestående av små fasta partiklar finns inte. Allt i universum är liv, om än i rudimentär form.

Max Plancks uttalande, borde begrundas av alla ateister, och vara tillräckligt för att ändra sig om man har en ateistisk uppfattning om livets ursprung:

  • "Jag betraktar medvetandet som grundläggande. Jag betraktar materian som härledd ur medvetandet. Vi kan inte komma längre in än till medvetandet. Allt vi talar om, allt som vi betraktar som existerande, förutsätter medvetande . . . Om vårt medvetande kan existera utanför hjärnan och den fysiska kroppen, måste det ha uppstått någon annanstans. Ingen materia som sådan existerar. All materia uppstår och existerar enbart med hjälp av en kraft som sätter atomens partiklar i vibration och håller samman detta atomens minimala solsystem . . . Vi måste anta bakom denna kraft en medveten intelligens. Denna intelligens är all materias matris." Max Planck fick Nobelpriset i fysik 1918.

Och Albert Einstein, som fick samma pris 1921, kompletterade med att säga:

  • "Beträffande materian, har vi haft helt fel. Det vi kallar materia är energi vars vibrationer har sänkts så att den blir synlig för våra sinnen. Det finns inte någon materia."

I en värld där varje atom hålls igång av en medveten intelligens kan givetvis inte universum ha kommit till av en slump. Om varje atom i skapelsen styrs av en bakomliggande fri intelligens, som Planck säger, så kan inte slumpen ha spelat någon roll alls. Inte heller kan medvetandet ha skapats i hjärnan. Allt är intelligent styrt! Inga döda partiklar existerar.

Vi måste sluta smyg-utbilda människor till ateister, det är det största bedrägeriet mot mänskligheten.

  • Teorin om en Big Bang som skapade allt genom en "ursmäll" förutsätter att universum är en mekanisk enhet, inte en levande. Teorin kan inte tillämpas på det levande universum vi lever i. Ingen Big Bang ägde någonsin rum som startade allting. Ingen svart materia existerar, inte heller några svarta hål. Och universums ålder har beräknats utifrån falska förutsättningar.

Vi måste förstå "ondskans" roll i skapelsen, för att få en korrekt vetenskap. "Ondskan" är inte ond, visserligen "dödar" den många människor, men samtidigt korrigerar den vårt tänkande. Och någon verklig död finns inte, det handlar bara om att byta skepnad. Det finns i detta också en funktion som vi måste få. Den skapar hos människan sorg, saknad och längtan, egenskaper vi måste skaffa oss i vår utveckling till fulländning.

Vi lever hundratals liv, en nödvändighet som togs ifrån oss av "vetenskapen" som tog ifrån oss vår själ.


Islam i vår civilisation

Det är inte Islam som hotar oss, det är kosmiska krafter, som genomför en nödvändig förstörelse av en civilisation som spårade ur för länge sedan och som inte verkar kunna ändra sig. En civilisation som tror sig veta att "vetenskapen" ger oss objektiva sanningar, medan sanningen är att så länge vetensskapen är baserad på materian så bedrar den människan grovt.

Visst har den varit framgångsrik som grund för den tekniska utveckling vi haft. Däremot har den ställt till mer skada än nytta tillämpad på levande system och varit katastrofal då den använts inom medicinen.

Den form av medicin som lagt sig till med monopol på människors sjukdomar grundades av två suspekta amerikanska kapitalister, John D. Rockefeller som ägde oljeindustrin och Andrew Carnegie som ägde stålindustrin. De "donerade" stora summor till Universiteten mot platser i deras styrelser.

De insåg att läkekonsten var en guldgruva att ösa ur. Allra mest lönsam var den om den inte botade människor från deras sjukdomar. Idealet var att den skulle ge viss lindring av symptom, medan de underliggande orsakerna fanns kvar. Så blev det och så är det än i dag. Man lyckades med fula knep få bort metoder som botade människor och skapade i stället det system som ännu gäller.

Läkare som med framgång botar cancer jagas idag av medicinindustrins advokater och sätts om möjligt i fängelse. Dom får inte tillåtas att hota cancerindustrins kopiösa vinster!


Planen för människan

I den plan som skaparen hade för människan att bli som han själv, var varje individ tänkt att bli en andlig mästare av samma dignitet som högt utvecklade individer genom alla tider visat är möjligt! Buddha, Muhammad och Jesus var sådana vägvisare, och uttalandet "Sanningen ska göra er fria" visade att Jesus var medveten om att makten höll folket i ett fast grepp, men det tydde också på att han såg att tiden då han levde ännu inte var mogen för den stora frigörelsen.

Sanningen är ett dödligt hot mot mörkret i världen, trots att denna har en enorm maktapparat. Den styr skol- och universitetsutbildning, och släpper inte fram sanningen om att allt är levande och att döden, som är så skrämmande, inte finns. Så länge människan tror på deras lögner och propaganda så går ondskan säker.

Människans liv är meningslöst, har vi lurats tro, med följd att mediciner mot depression, ett uttryck för människans vanmakt av att inte se någon mening i livet, nu är en jättebusiness. Att ta bort meningen med livet måste varit ett av de största brotten mot människan, någonsin!

Sanningen är att allt levande i skapelsen, växter, djur och människor, alla får sin livsenergi från universums inre källa av liv. Det finns inget avstånd mellan varelserna och källan, det är enbart fråga om nivåskillnad, vilket vi borde ha fått lära oss i skolan. Men i maktens universitet och skolor styrs man bort ifrån all kunskap om livet!

Från den fantastiska livskälla som universum har i sitt inre, får också människan sin livskraft, därifrån kommer alla våra tankar. Vi uppfattar dem inte i dess rena form, de förvanskas av vårt ego och våra livserfarenheter. När vi uppnår självförverkligande störs våra tankar inte längre av vårt eget ego, som övergår till att förenas med universums medvetande. Det är detta mål som varje individ har möjlighet att uppnå, kanske inte i denna inkarnation, men dit är vi på väg och någon gång når alla fram.


Islams lagar

Universums intelligens ser att för den västerländska civilisationen finns litet hopp om bättring. Feltänkandet är djupt och ingrott. Så länge den mekanistiska vetenskapen inte ifrågasätts och byts ut måste civilisationen förstöras så att inte grova fel slår rot i världen.

Till denna uppgift fungerar Islam bra! Muslimen har en fast tro på sin gud Allah, och följer sin övertygelse. Hans tro är så stark att han kommunicerar med (ber till) Allah fem gånger varje dag. Det ger honom energi, lugn och trygghet.

Innan vi generellt fördömer Islam ska vi veta att alla religioner har kidnappats och utnyttjats av mörka krafter som använt dem till att vilseleda och döda människor. Rekord i dödande har förmodligen kristendomen som bara under inkvisitionen dödade 10 miljoner människor! Till det kommer alla krig i kristendomens namn, kolonisation av fjärran länder, och all ondska som till stor del utgått från Vatikanen.

Vi har ingen Gud att be till längre (förutom doktorn förstås), i stället har vi nervmediciner för att kunna sova. Vår ateistisk-materiella civilisation har en fast tro på den mekanistiska vetenskapen och på att pengar och mediciner löser alla problem.

  • En svensk pensionär är nu normalt ordinerad 15-20 olika mediciner att ta inför natten. Hur kan någon undgå att se det absurda i denna situation?

Den smarta business som Rockefeller och Carnegie grundlade är nu ett sjukdomsmonopol med ofantliga årsvinster. Men det är också ett gigantiskt bedrägeri som måste stoppas.

Visst har Islam stränga lagar för dom som inte bryr sig om att följa dess anvisningar. Men de garanterar också att inga muslimska tonårsflickor raglar omkring på storstädernas gator klockan två på natten efter lördagsfylla med discobesök.

Den trettonåriga svenskan säger däremot till sina föräldrar: "jag gör vad jag vill för ni kan i alla fall inte göra något." Och det har hon ju rätt i för våra politiker och vår skola har tagit bort föräldrarnas rätt att bestämma över sina barn! Inte för att stödja barnen, utan mera för att bryta sönder familjen.

Fester kan i västvärlden inte genomföras utan att gästerna blir mer eller mindre fulla. Är det inte en konstig civilisation där fyllan ingår som en gemensamhetsskapande nödvändighet. I Islam tas livet på allvar, och alkohol är inte tillåtet. Men svensken har mycket svårt att tänka sig ett liv utan sprit. En orsak är att ateismen (den mekanistiska vetenskapen) fråntagit honom meningen med livet.

Kanske skaparen hade räknat med ansvarstagande och omdömesgilla människor? En sån tok!

Skulle det verkligen vara så konstigt om skaparen ger upp oss nu? Vi har ju övergett honom!       Och hans levnadsregler struntar vi fullständigt i.

Alla religioner gav oss för länge sedan enkla levnadsregler att följa för att bli hela människor, som att du inte ska stjäla eller slå ihjäl dina medmänniskor, inte heller ljuga, eller bedra din hustru med grannens. Idag ljuger våra förebilder, media och politiker ohejdat.

Hedrar tonåringen idag sin moder och sin fader genom att från de lägre tonåren supa sig fulla och vara sexuellt lössläppta?

Många unga svenskar känner inte till att tio guds bud existerar. Och dom som gör det tycker bara dom är löjliga.

Det är den civilisationen vi nu försöker försvara mot de kosmiska krafter som helt enkelt lyfter bort en civilisation som varit för mesig, okunnig och självgod för att besegra ondskan. Bocken blev trädgårdsmästare och lärde människan hur livet ska levas för att få ut max av det!

Den som vill gå till grunden och göra en analys för att förstå förutsättningarna för livet, bör komma fram till det som min analys visar; att freden är möjlig i hela världen, men att det krävs en djupgående och omgående riktningsändring.

Vi har lurats in på fel väg, och nu har vi en sista chans att rätta till problemen innan vår civilisation förvinner från kartan. Det vi behöver göra är inte för mycket begärt kan tyckas, vi måste ändra på världsbild och vetenskap och få sanningen tillbaka i världen, en stor uppgift, men inte alls omöjlig.

Vi måste förstå att ondskan finns, och veta vem som representerar den. Vi måste sluta skylla allting på oskyldiga Ryssland. Dom har alltid hållit sig hemma, bortsett från då de gick in på Syriens sida (efter att ha blivit inbjudna) för att bekämpa terroristbanden IS och andra som tränats av USA och finansierats av deras kompanjoner Quatar, Saudiarabien, Turkiet och Israel.

Vi måste förstå att skulden till att vår civilisation förstörs, har vi själva.

När afghanska ungdomsgäng terroriserar oskyldiga svenskar i vårt land ska vi vara medvetna om att svenska stridsplan deltog i striderna i Afghanistan där oskyldiga, fattiga människor bombades. Vi medverkade då Libyen och dess enorma bevattningsanläggning som fick öknen att blomstra, bombades tillbaka till stenåldern. Hur kan vi förvänta oss fred när vi deltar i dödandet av oskyldiga människor i andra länder? Kanske begreppet karma borde få en plats i universitetsutbildningen?

Sveriges regering stödjer det amerikanska krigarimperiet, varhelst i världen detta "kristna" land bestämmer sig för att bomba. Sedan Koreakriget 1950 har dom bombat oskyldiga människor i följande länder.

Korea, Kina, Indonesien, Cuba, Guatemala, Belgiska Kongo, Dominikanska Republiken, Peru, Laos, Vietnam, Kambodja, Libanon, Grenada, Libyen, El Salvador, Nicaragua, Iran, Panama, Iraq, Kuwait, Somalia, Bosnien, Sudan, Afghanistan, Jugoslavien, Afghanistan, Syrien.

Hur många människor i dessa länder har fått familjemedlemmar mördade eller lemlästade av våra NATO-bröder?

Varken Ryssland eller Kina har bombat i andra länder.