Modern vetenskap har visat att intelligens ligger bakom skapelsen, slumpen är utesluten!


En av kvantfysikens grundare, Nobelpristagaren Max Planck uttryckte detta med stor tydlighet vid en föreläsning, där han sa:

 • All materia uppstår och existerar enbart med hjälp av en kraft som sätter atomens partiklar i vibration och håller samman detta atomens ytterst lilla solsystem. Vi måste förutsätta att bakom denna kraft finns ett intelligent medvetande. Detta medvetande är all materias matris.

En dogm som ännu helt dominerar vetenskapen, säger att enbart materian är verklig, allt annat är vidskepelse. Bara den uppfattningen accepteras vid världens universitet!

Einstein sa om materian:

 • Om materian har vi haft helt fel. Det vi kallar materia är energi vars vibration har sänkts så att den blivit synlig för våra sinnen. Det finns ingen materia!


Medvetande är universums innersta egenskap, universum lever!


Medvetandet har skapat all materia, och håller alla elektroner i dess atomer i rotation.
Det betyder att atomerna är medvetna om allt som sker, överallt. Det har full kontroll
över varje atom i universum.


Allt som sker på Jorden är direkt eller indirekt uttryck för kampen mellan ljuset och mörkret, mellan de konstruktiva och de destruktiva krafterna.


Vi kan se att universums medvetande finns hos både växter och djur. Termiten, en släkting till kackerlackan,                    bygger sina hus med inbyggd klimatreglering, så de kan vara aktiva då andra insekter är utsatta för kyla eller            uttorkning.
Men termiten har inget eget medvetande och ingen egen intelligens som kan förklara dess expertis i                       byggnads-teknik. Den har del av universums medvetande. Det är detta som styr dess agerande,                                            och som styr alla andra organismer.

Också ett träd har del i universums medvetande. Om trädets blad angrips av en svärm skadeinsekter så                           sänder trädet ut doftsignaler som kallar på hjälpande insekter att komma till undsättning. (X)

Allt bilogiskt liv, också växterna, har del av ett och samma medvetande -- universums.
Vårt planetsystem lever och är medvetet. Det är inte ett mekaniskt system, utan ett organiskt, vilket
exempelvis gör hela klimatfrågan irrelevant! Självklart reglerar det själv temperatur och alla andra variabler. 
Det går inte att beräkna framtida temperatur, om man inte vet vad universum har för planer.

Två viktiga studier av medvetandet och dess möjligheter att påverka materian är den 28 år långa Princetonstudien och the Global Consciousness Project.


Princetonstudien 

Av alla studier som visar att medvetande inte är begränsat till vår hjärna utan är en grundläggande egenskap i skapelsen, är den största gjord vid Princeton-universitetet i USA under åren 1979 till 2007. Dess betydelse är ofantlig eftersom den visar att grunden för den mekanistiska vetenskapen är fel.


En student bad att få undersöka om det finns någon möjlighet att med tankekraft påverka olika typer
av apparatur. Professor Robert Jahn som var ansvarig för universitetets School of Engineering and Applied
Science tyckte att det var en något egendomlig begäran som naturligtvis inte skulle visa något samband
alls, men han menade att det viktiga var att studenten fick lära sig att lägga upp en korrekt vetenskaplig
studie och till det kunde ämnet duga. Därför godkände han hennes förslag.

Studien var planerad att genomföras under ett år, men kom att pågå under 28 år! 10-tals miljoner försök gjordes med mekaniska, elektroniska, optiska, akustiska och andra apparater och många hundra personer deltog i testerna. Den visade något som absolut inte var väntat, nämligen att det mänskliga medvetandet kan påverka dessa olika apparater på ett sätt som inte går att förklara med den mekanistiska vetenskapsmodellen.

Studien var så omfattande att sannolikheten för att resultatet berodde på slumpen var mindre än en på en biljon (1 på 1000.000.000.000).

Detta innebär att sannolikheten för att den mekanistiska vetenskapens grundantaganden är korrekta också är mindre än en biljondel. Vi kan alltså dra slutstsen enbart utifrån denna studie att den mekanistiska vetenskapen är baserad på felaktiga antaganden och därför oanvändbar inom många områden och oacceptabel som vår enda vetenskap. (X) (X)

En så viktig upptäckt som att tankekraft kan påverka olika försöksapparatur borde ha slagits upp som en världsnyhet i TV och tidningar och diskuterats vid alla universitet, för den förändrar människans syn på världen och visar att de gamla antagandena om livet är fel.

I stället har den tystats ner och "glömts bort" av media och de stora vetenskapliga tidskrifterna. En sådan publicering skulle vara ett erkännande av att vår mentala kapacitet sträcker sig utanför vår hjärna och inte är begränsad till vår kropp utan att våra tankar kan påverka vår omgivning. Den gör att tankeöverföring blir förståelig. Det vore inte bra (för dom) om vanliga människor fick dessa insikter.        I stället har studien varit hänvisad till alternativa tidskrifter för publisering. Det är underförstått att såna tidskrifter läser inte "seriösa" vetenskapsmän. De som trots allt känner till studien talar tyst om vad de vet, tills de gått i pension..


Ett Globalt medvetandeprojekt

Ett pågående projekt är the Global Consciousness Project, där ett sextiotal oberoende slumptalsgeneratorer utplacerade runt jorden kontinuerligt producerar stora serier av oberonde slumptal. (x)

Vid händelser som påverkar människor emotionellt, som till exempel vid prinsessan Dianas död, vid 9/11-katastrofen och vid Olympiadernas öppningsceremoni, visar dessa viss grad av synkronicitet. Det kan avläsas på de kurvor som apparaterna ritar och är helt oberoende av människors tolkningar.

Därmed visas det märkliga att kollektiva emotionella förändringar hos stora människogrupper påverkar fristående slumptalsgeneratorers utfall. Slumpen förefaller alltså att styras av medvetandeförändringar i det kollektiva medvetandet, och den upphör att vara slump under vissa perioder. Människans känslor påverkar vad som sker i den materiella världen!


Några felaktiga antaganden den mekanistiska vetenskapen gjort

Makten hävdar genom dess mekanistiska vetenskap att:

 • Materian är allt som finns, allt annat är vidskepelse
 • Världen har skapats i en stor explosion, utan anledning och syfte
 • Människan har ingen själ, och det finns ingen mening, inget mål med hennes liv
 • Människan har utvecklats från apan, enligt Darwins teori
 • Människan lever bara ett liv, sedan är allt slut
 • Medvetandet skapas enbart i människans hjärna

Allt detta är fel!

 • Någon materia finns inte. 
 • Världen uppstod inte ur en explosion utan skapades av en avsiktlig tankeprocess.
 • Människan har en själ som är odödlig och som lever många livstider för att samla erfarenheter och lärdom. 
 • Darwins utvecklingsteori är vetenskapligt avfärdad.
 • Medvetandet skapas inte i människans hjärna, det är universums urtillstånd.

Darwin's evolutionsteori

har länge varit ateismens flaggskepp. Den säger att alla livsformer har utvecklats från samma enda cell,

som kommit till av en slump.

Detta hade visats vara en vetenskaplig omöjlighet redan innan DNA-molekylens komplexitet fastställts.

Även en enkel DNA-cells program var så komplicerad att det skulle kräva 100 miljoner sidor att printa ut.

Bara en ytterst hög intelligens kan åstadkomma ett så komplext program, miljoner gånger större än vad världens programmerare tillsammans kunnat skapa.

En ateist som känner till detta faktum kan omöjligt förbli ateist. Det skulle göra honom till åtlöje. 

Mutationer inträffar ibland, men de bidrar alrig med något intelligent information, vilket skulle krävas för att skapa nya arter. Inga till hälften utvecklade arter finns heller som fossiler.


Big Bang, är den mekanistiska vetenskapens magiska akt

Den säger att först fanns ingenting. Rymden var tom. Sedan exploderade detta "ingenting" och allting skapade av ingenting, utan anledning.

Som alla förstår är detta inte vetenskap. Det kan inte ens kallas Science Fiction. Big Bang-teorin borde ha avslutats här! En vetenskaplig teori kan inte bygga på något icke-existerande som grund.

Men här handlade det inte om att skapa något vetenskapligt korrekt, utan om att skapa en falsk teori som kunde få människan att tro att skapelsen var en slump och att ingen högre intelligens existerar.

En hel kosmologi har utvecklats runt den, för att ytterligare befästa den ateistiska världsbilden.Den mekanistiska vetenskapen

leder oss bort från sanningen och gör att ondskan kan fortsätta styra oss med ytterligare krig och lidande som följd. Förstörelsen kommer att fortsätta så länge världens befolkning indoktrineras med felaktigheter. Skolor och universitet måste förmedla sanningar, inget annat.


Hans O. Lidgrens gravitationsförsök

Hans O. Lidgren är en svensk civilingenjör och tidigare assistent på Institutionen för Fysik vid Lunds Universitet. Då hans unge son skulle bygga en evighetsmaskin, ville han bevisa för sonen att sådana inte kan fungera. I sin genomgång av teorin kom han fram till att gravitationskonstanten inte alls är en konstant utan måste vara en variabel, direkt proportionell mot temperaturen (Kelvingrader).

Lidgren hade svårt att tro på sina egna slutsatser och bad fysikinstitutionen att få göra tester vid Universitet. Hans förfrågan avslogs varför han köpte en egen anläggning för gravitationsmätning och placerade den i sin villakällare. Han gjorde mätningar vid olika temperaturer och kunde bekräfta sina egna teorier. (X)

Lunds Universitets Tidning LUM skrev

 • Gravitationsexperiment förbryllar

 • 1995 skrev LUM om civilingenjör Hans O Lidgren i Sjöbo. Han hade en avancerad gravitationsvåg hemma i hobbyrummet, och den betedde sig inte alls som en välartad gravitationsvåg borde. Och den bär sig fortfarande avigt åt. I dagarna har Hans Lidgrens experiment diskuterats på ett seminarium på Fysikum. Ingen av de fysiker som deltog i seminariet har kunnat hitta en godtagbar förklaring.
 • Hans Lidgren hävdar att gravitation är ett elektromagnetiskt fenomen och att kroppar därför kan attraheras av ljus och värme. Lidgren arbetar med Cavendish gravitationsvåg som består av två lika tunga blykulor upphängda i en arm av aluminium. Kulorna kan bara röra sig i sidled och gör ett sådant utslag om en tredje massa är närvarande. Men varje gång Lidgren belyste pendeln rörde den sig också mot ljuskällan.
 • Reportaget upprörde några lundafysiker. Man menade att värmen från ljuskällan skapade konvektionsströmningar i luften. Följden blev att Hans Lidgren för egna medel skaffade en vakuumkammare för experimentet. Vågen gav samma utslag som tidigare.
 • Vi kan inte förklara det här, säger universitetslektor Per-Olof Zetterberg som även kontrollerade Lidgrens experiment 1995.
 • En teori är att pendeln påverkas av det magnetfält som bildas kring värmekällan. Vi har gjort experiment med permanentmagneter, men då reagerar inte gravitationsvågen. Det märkliga är att Lidgrens experiment kan upprepas gång på gång. Även i vakuumkammaren som håller ett mycket högt vakuum.

Det är inte på något sätt förvånande att gravitationen inte är en konstant. Däremot skulle det vara ytterst förvånande om några konstanter existerar, som kan beskriva levande organismer.

Bilden av människan kommer att förändras dramatiskt då medvetandet får tillbaka sin centrala roll i skapelsen. Då vänds allt upp-och-ner och vår statiska bild av den levande människan övergår till att bli en video. Och den videon visar oss att universum andas -- både in och ut. Om vår otillförlitliga mekanistiska vetenskap är riktig andas världen in just nu. Därför expanderar den.

Andningen kan antagas vara det sätt som universum använder för att skapa sin energi. Så gör ju människan för att skapa sin energi, och det är ju samma skapare som gjort universum och människan.Krigen är skaparens röst som talar. Den säger till oss:


 • Vakna upp nu människa! I alla tider har du låtit ondskan styra över dig. Den har förhindrat dig från att utveckla dina oändliga möjligheter. I stället har ditt liv blivit en strid för din försörjning och för mat för dagen.
 • Det är dags för dig att förstå vad det innebär att vara människa. Du är inte en slumpvist tillkommen varelse, du är min mest magnifika skapelse, med oändliga utvecklingsmöjligheter.
 • Innerst inne är vi samma liv, du och jag!        
 • Tillåt detta liv att blomma ut genom din personlighet!
 • Du måste förstå att jag inte kan acceptera att din civilisation överlever, när du ännu inte lyckats jaga bort ondskan från Jorden. Det är med stor sorg jag måste acceptera att Jorden förstörs, om du inte skyndar dig att göra något.
 • Du måste förstå att livet handlar om något mycket större än underhållningen i TV-soffan.

 • Gör slut på ondskan så händer otroliga saker

 • Krigen slutar!
 • Sjukdomarna försvinner!
 • Drogmissbruket och missbrukarna försvinner.
 • Din ekonomi blir aldrig mer begränsad, det du vill göra kan du göra.
 • Ingen kommer längre att bestämma över dig. Du är fri människa! Fri fån ondskan!
 • Allt kommer nu i stället handla om att du lär dig att bli en människa på mästarnivå.
 • Du måste följa de urgamla råd du fått som gör dig till människa. Vill du vara en hel människa så är det dom som gäller!
 • Att inte ljuga, att inte stjäla och bedra, att inte mörda. Dessa anvisningar finns i alla religioner, i Kristendomen kallas dom Tio Guds Bud.


Kloka män och kvinnor

har i alla tider besökt Jorden och gett oss regler för hur vi ska leva för att bli riktiga människor.

Enkla etiska levnadssregler. Regler som behövs för att inte våra samhällen ska falla samman.

Men ändå följs dom dåligt.

Den största motståndaren till reglerna är ondskan, den uppmuntrar människan att bryta mot dom.

Den frestar vår girighet, den lockar med ära och rikedomer, allt för att ge oss en god karaktär. 

Vi måste mobilisera all vår viljekraft för att motstå alla dess erbjudanden!

När vi slutar att acceptera ondskan                                                                                                       och kastar ut den från Jorden, så öppnas universums alla möjligheter för oss.

All kunskap vi behöver finns. Vi måste ta till oss det som är väsentligt för våra liv och vår utveckling, Den banala underhållning vI matas med är inte livets mening. Låt oss i stället satsa en del av vår tid åt det viktigaste i livet. Källan till äkta glädje och djup tillfredsställelse, finns inom oss.

Vår planet var avsedd att bli en plats där varje individ skulle utveckla sin fulla kapacitet och bli en hel människa. Idag är det inte så, i stället förhindras hon att nå sin fulla kapacitet. För om hon gjorde det skulle ingen plats längre finnas för skapelsens mörka krafter.


Fred och harmoni följer automatiskt på korrekt vetenskap

Ondskan kan krossas, trots alla resurser den har till sitt förfogande. Inte med vapen eller politik, men med sanningen själv. Vi måste byta ut den mekanistiska vetenskapen, baserad på materian, mot en vetenskap baserad på medvetandet. Det krävs att en nation står bakom som är stark och självständig, som har accepterat det faktum att livet är av andlig natur och att etiska och moraliska värden är grundläggande för människans harmoni och välmående.

Ryssland är sannolikt idag det enda land där detta är möjligt. Starka krafter som är motståndare till fred verkar i världen. Dessa styr västvärlden, mindre så i öst!

Världsbild och vetenskap kan tyckas svaga i förhållande till politisk makt, pengar och vapen. Men det är en grov underskattning av styrkan i sanningen. Man behöver inte vara religiös för att acceptera vad  den västerländska civilisationens egen profet Jesus, sa: Sanningen ska göra er fria.

Varken vapen eller pengar är starka nog, sanningen vinner!

Flera fysiker ur den vetenskapliga eliten är väl medvetna om att vårt vetenskapssystem som sedan länge baserats på materian, har lett oss fel.

En av de största förkämparna för sann vetenskap baserad på medvetandet är professor Amit Goswami.

Den teoretisk fysikern, Professor Emeritus Amit Goswami, kallar sig själv Quantum Actvist. (x) Han säger:


Om allmänheten verkligen visste att medvetandet, inte materian, är länken som förbinder oss med varandra och världen, så skulle deras syn på krig och fred, miljöförstöring, social rättvisa, religiösa värden och alla andra mänskliga strävanden, i grunden förändras.