Trehundra år efter att Jesus korsfästs av romarrikets makthavare. . .


.  .  .  fanns grupper av hans efterföljare spridda runt medelhavet, de första genuint kristna församlingarna. Härskarna måste hitta något sätt att ta hand om dem eftersom de var självständiga och kunde bli en fara för makten om de blev många. De fann på en metod att få dem under kontroll som var mycket effektiv. I stället för att döda dem erbjöd man dem sitt stöd. Den katolska kyrkan bildades "för att stödja Jesus lära."  I själva verket hade man helt andra, och mörka, planer.

Förutom att man fick de kristna under kontroll så skapade man nya möjligheter till folkmord. Bibeln redigerades och Jesus undervisning fick utgöra det Nya Testamentet. Små men viktiga ändringar gjordes, Jesus promoverades till guds ende son, en riktig övermänniska, den ende profet genom vilken det var möjligt att komma till Gud!

Samtidigt nedvärderades människan till att vara enbart materia. "Av jord är du kommen, jord skall du åter bli", vilket är ytterligt absurt. Riktigare hade varit. Ur din skapares medvetande är du kommen och dit ska du återvända mellan dina livstider på jorden.Genom att upphöja Jesus till Guds son

och påven till Guds representant på Jorden, skapades spänningar till andra religioner vilka deklarerades falska och demoniska. Därmed hade härskarna skapat nya måltavlor för sin blodtörst och vänt uppmärksamheten från deras egen demoniska karaktär. Vägen för religionskrig och korståg hade öppnats, människor av andra religioner skulle dödas. Eliten har behov av krig, och mord, och deras njutningspreferenser kan vi se på deras nöjesarenor där människor ställdes mot lejon för att slitas i stycken.

Krigen gör dem alltid rikare och där skördar de mängder av energi för deras svarta själar från all smärta som kommer ur lidande och död på slagfälten. Ingen annan religion har satt i system att döda människor. Buddismen lär liksom Jesus gjorde, kärlek och fred.

Katolska kyrkan däremot dödade mer än 10 miljoner människor i inkvisitionen som startade på 1200-talet och inte slutade förrän under sent 1800-tal. Dessutom har den skadat hundratusentals barn för livet genom deras prästers pedofili, ett karaktärsdrag hos de perversa krafter som styr världen. Ändå har man lyckats lura många godtrogna kristna att acceptera påvedömet som Guds filial på jorden!


Kyrkan tog bort den genuina andlighet

som fanns i Jesus ursprungliga undervisning. Metoder för att utveckla och förfina den andliga kraften fanns i stor omfattning i fjärran östern och man ville förhindra att dessa spreds bland de kristna. Därför gjorde man den till en strängt formaliserad lära, där det som hade med andlig utveckling att göra, togs bort. I stället för att undervisa om en personlig relation mellan individ och skapare blev denna nu till en makt- och våldsorganisation.

Man predikade att andra läror var av djävulen och skulle bekämpas, något som pågår än i dag inom godtrogna kristna grupper. Reinkarnationstanken uteslöts ur Bibeln vilket är förståeligt. Det fanns flera anledningar för dem att ta bort ämnet från Jesus ursprungliga undervisning. Kvar finns i alla fall hans ord till lärjungarna, "alla som tror på mig ska komma att kunna göra de underverk som jag har gjort, och även större underverk". . . (X) Det är tydligt att han avsåg i deras framtida inkarnationer då de fått tillräcklig visdom för att förstå och kunna använda naturlagarna, för några underverk gjorde de inte under den tid de var hans lärjungar.

Utan kunskap om att vi lever många liv

blir det omöjligt att förstå hur våra själar lär och formas under upprepade liv i olika kroppar och i olika livssituationer. Utan den kan vi inte förstå att livet är rättvist och ger alla själar tillräckligt med livserfarenheter och just de erfarenheter som var och en förtjänar och behöver. Detta är det österländska begreppet karma, som även finns i bibeln i uttrycket "som man sår får man skörda". Säkerligen fanns reinkarnationen klart uttryckt av Jesus, vilket inte passade makten vars målsättning var att använda kristendomen för att härska och lura till sig rikedomar.

Jesus framträdde i templet i Jerusalem där han diskuterade med prästerna då han var 12 år gammal. Efter detta försvann han och syntes inte till förrän 18 år senare. Den officiella kyrkohistorien säger att han arbetade som snickare och kanske fiskare under denna tid, vilket skulle varit en ytterst märklig sysselsättning för denne synnerligen karismatiske man, Guds egen son, med en stor uppgift som lärare för världens folk. Han skulle säkert ha låtit tala om sig under dessa 18 år.

Däremot skrev dåtida indiska historiker utförligt

om en mästare, Issa, från västerlandet som kom till Indien vid en tid som stämmer väl med då Jesus försvann från sitt hemland.

Jesus tillbringade de 18 år han saknades i sitt hemland, i Kashmir hos olika mästare och tillägnade sig kunskapen om att göra de underverk han blivit känd för, när han kom tillbaka till sitt hemland. Den indiska traditionen kallar dessa underverk, som att gå på vattnet, att materialisera saker att bota sjuka och annat som vi uppfattar som mirakler, för Siddhis och de är kända sedan långt tillbaka i tiden. Den som är tillräckligt högt andligt utvecklad kan lära sig dessa, en tankens seger över materian. När vi förstår att all materia har skapats av tankeenergi, inte av en Big Bang, så blir dessa inte längre lika övernaturliga. Därför kunde Jesus säga att det han gjorde skulle lärjungarna också kunna göra så småningom.